आपली भाषा निवडा: घरपोच ग्रंथसेवा


ऐका सद्गुरूंचे श्राव्य

दक्षिणामुखी स्तोत्र :
आशीर्वाद :
औरंगाबाद आशीर्वाद:
सॊsहम् साधना :

इतर श्राव्य

शिव मानस पुजा :
सगुणोपासना :
श्री गुरु चरित्र :
श्याम वर्ण:
घोरात्कष्टोद्धरण स्तोत्र:
दत्तमाला मन्त्र :
शिवमानसपूजा :
दूरदर्शन भाग १:
दूरदर्शन भाग २:
दूरदर्शन भाग ३:

अजुन काही ध्वनिफ़ित लवकरच येत आहेत.

Privacy Policy