आपली भाषा निवडा: घरपोच ग्रंथसेवा


|| श्री गणपती स्तोत्र ||

प्रणम्य शिरसा देवंगौरीपुत्रंविनायकम ||
भक्तावासंस्मरेन्नित्यमायु:कामार्थसिद्धये || १ ||

प्रथमंवक्रतुंडं च एकदंतंद्वितीयकम ||
तृतीयंकृष्णपिंगाक्षंगजवक्त्रं चतुर्थकम || २ ||

लंबोदरंपंचमं च षष्ठंविकटमेव च ||
सप्तमंविघ्नराजेंद्रं धूम्रवर्णंतथाष्टमम || ३ ||

नवमंभालचंद्रं च दशमंतुविनायकम ||
एकादशंगणपतिं द्वादशंतुगजाननम || ४ ||

द्वादशितानि नामानि त्रिसंध्यंयः पठेन्नरः ||
न च विघ्नभयंतस्य सर्वसिद्धिकरंप्रभो || ५ ||

विद्यार्थी लभतेविध्यां धनार्थी लभतेधनम ||
पुत्रार्थी लभतेपुत्रन मोक्षार्थी लभतेगतिम || ६ ||

जपेद्गणपतिस्तोत्रंषडभिर्मासै: फलंलभेत ||
संवत्सरेण सिद्धिं च लभतेनात्र संशय: || ७ ||

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत ||
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादत: || ८ ||

इति श्रीनारदपुराणेसंकटनाशनंनाम श्रीगणपतिस्तोत्रं संपूर्णम ||

।। श्री गुरुदेव दत्त ।।

Privacy Policy